การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โอกาสและความเสี่ยง
img_thum_2555.jpg