แนวทางการพัฒนาอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียน
img_thum_01012-(1).jpg