ฝ่ายกำกับงานวิจัย

.

พัฒนาวิชาการด้วยผลงานวิจัย ยกระดับองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ด้านเศรษฐศาสตร์

 

บทบาทหน้าที่ ของฝ่ายกำกับงานวิจัย

1.  จัดหาแหล่งเงินทุนภายใต้งบประมาณแผ่นดินและเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น 10%

2.  วางแผนการวิจัยด้านเศรษฐกิจการคลังต้องสอดคล้องกับภารกิจหลักของหน่วยงาน 
3.  กำกับติดตาม ควบคุม และประเมินผลการดำเนินโครงการวิจัย เพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและการดำเนินงานมี  ประสิทธิภาพ
4.  เผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างเครือข่ายวิชาการทั้งสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และอื่น ๆ

 

 

แผนงานในอนาคต

         สร้างคน/สร้างองค์ความรู้ และผลักดันงานวิจัยของ สศค. ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

และเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้เชิงพลวัตที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่ง