สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง เข้ารับโล่รางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ในรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทร่วมใจแก้จน ในผลงานชื่อ นโยบายต่อสู้ความยากจนที่เหมาะสมกับกลุ่มคนและพื้นที่ (Tailor-made) จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ณ ห้องรอยัล จูลบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563

Page View : 82