สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง มอบประกาศนียบัตรให้แก่ นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์ ในฐานะ "คนดีมีจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561" ณ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

Page View : 4