สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
สาระสำคัญตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
สาระสำคัญตามร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....

กบช. เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพภาคบังคับสำหรับแรงงานในระบบ เพื่อให้แรงงานในระบบมีการออมเพื่อการเกษียณอายุ
ในระดับที่เหมาะสม และมีรายได้หลังเกษียณที่เพียงพอ

สถานะปัจจุบัน :
กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณานำเสนอร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติ พ.ศ. ....
                       ต่อคณะรัฐมนตรี (เสนอครั้งที่ 2)


สาระสำคัญตามร่าง-พ-ร-บ-กบช.jpg