สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาชนควรรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Land-Building-tax-edit_Page_1-(1).jpg
- พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เอกสาร พ.ศ. 2562 
- สรุปสาระสำคัญ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"
- สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์