สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประชาชนควรรู้

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Land-Building-tax_Page_1.jpg
- ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ฉบับที่ผ่านการพิจารณาวาระที่ 3 ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
- สรุปสาระสำคัญ "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"
- สื่อวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ทำไมต้องจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดเก็บอย่างไร

ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างต้องเตรียมตัวอย่างไร
- ตรวจสอบราคาประเมินทุนทรัพย์