สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 23 ก.ย. 65 อยู่ที่ 202.8 พันล้าน USD

มูลค่าการส่งออกในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 61.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ส.ค. 65 หดตัวที่ร้อย

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ย. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 14.5 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 62.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบช่วงเดียวกันปีก่อน

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ส.ค. ปีงบประมาณ 65 หดตัวที่ร้อยละ -19.5 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน ส.ค. ปีงบประมาณ 65 เกินดุลจำนวน 4,284 ล้านบาท

GDP เวียดนาม ไตรมาสที่ 3 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 13.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 26 ส.ค. 65 อยู่ที่ 216.0 พันล้าน USD

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.4 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -10.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่ในเดือน ส.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 67.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน ก.ค. 65 อยู่ที่ร้อยละ 60.75 ของ GDP

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน ก.ค. 65 ขาดดุลดุลที่ -4,067.58 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

เงินฝากในสถาบันการเงิน เดือน ก.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.4 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์