สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 19 พ.ค. 66 อยู่ที่ 222.6 พันล้าน USD

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน เม.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 11.4 ต่อปี

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน เม.ย. 66 ขยายตัวที่ร้อยละ 11.2 ต่อปี

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน เม.ย. 66 หดตัวร้อยละ -7.3 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน เม.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 12.0 ต่อปี

จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในเดือน เม.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 644 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน เม.ย. 66 ขาดดุล -24,132 ล้านบาท

(ต่างประเทศ) GDP ไต้หวัน ไตรมาสที่ 1 ปี 66 หดตัวที่ร้อยละ -2.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์