สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 18 พ.ย. 65 อยู่ที่ 207.9 พันล้าน USD

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ต.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -2.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทย ขยายตัวที่ร้อยละ 7,178.2 ต่อปี

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรม ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 6.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

เศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 ปี 2565 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.5 ต่อปี

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 1.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ภายในประเทศเดือน ต.ค. 65 หดตัวที่ร้อยละ -5.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 66 หดตัวร้อยละ -4.4 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 66 ขยายตัวร้อยละ 19.5 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน ต.ค. ปีงบประมาณ 66 ขาดดุลจำนวน 279,812 ล้านบาท

เศรษฐกิจสิงคโปร์ ไตรมาสที่ 3 ปี 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.1 จากช่วงเดียวกันข

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 5.2 ต่อปี

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ต.ค. 65 ขยายตัวที่ร้อยละ 12.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์