การศึกษาแนวทางการจำกัดการให้สิทธิ หักค่ำลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภาษีท้องถิ่น 10%)
โครงการวิจัย
การศึกษาแนวทางการจำกัดการให้สิทธิ หักค่ำลดหย่อนในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   (2560)
   
คณะวิจัย
  ที่ปรึกษาโครงการ
นางสาวสุมาลี สถิตชัยเจริญ
 
คณะผู้วิจัย
1.นายชัยสิทธิ์ บุณยเนตร
2.นางสาวนภา วรวรางกูร
3.นายมยูร บุญยะรัตน์
4.นายกานต์ จันทร์วิทยานุชิต
5.นายพงศกร แก้วเหล็ก
6.นายคงเดช กาญจนนันทวงศ์

 

 

 

 

 

              การบรรเทาภาระภาษีด้วยมาตรการกำหนดรายการลดหย่อนให้กับผู้มีหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เป็นเครื่องมือในการดำเนินนโยบายในการตอบสนองเป้าหมายทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมตามนโยบายที่รัฐบาลต้องการสนับสนุนและส่งเสริม จากการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบการหักลดหย่อนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในต่างประเทศ พบว่ามีการให้สิทธิประโยชน์เพื่อบรรเทาภาระภาษีในหลายรูปแบบ รูปแบบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหาและแนวนโยบายของในแต่ละประเทศ อย่างไรก็ตาม การใช้มาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐและอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมของโครงสร้างภาษี