สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
SM (มูลหนี้ที่ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน)
SM (มูลหนี้ที่ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน)