สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศพ.ศ.๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไป / บริการประชาชน

เอกสารเผยแพร่ / บริการประชาชน

การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๖๐

• ประกาศ วิธีการรับฟังความคิดเห็น พ.ร.บ. FATCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• พ.ร.บ. FATCA

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

แบบสำรวจความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ (พ.ร.บ. FATCA)

เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖

321-(1).jpg