ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด
ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด

ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด
จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด

ด้วยกระทรวงการคลังและบริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด จะดำเนินการจำหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัท หินอ่อน จำกัด ที่แต่ละฝ่ายถืออยู่ โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา และมีกำหนดการจำหน่ายซองเพื่อยื่นข้อเสนอซื้อหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

ดังนั้น เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถรับรู้การจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดการแข่งขันในการประมูลหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จึงขอประชาสัมพันธ์ประกาศบริษัท
หินอ่อน จำกัด เรื่อง การจำหน่ายหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญ บริษัท หินอ่อน จำกัด โดยวิธีการประมูลเป็นการทั่วไปแบบยื่นข้อเสนอราคา ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ทั้งนี้ สามารถ
ดาวน์โหลดข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ทาง www.thaimarble.co.th

ประกาศจำหน่ายหลักทรัพย์บริษัท-หินอ่อน-จำกัด_Page_1.jpg