สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ (คำสั่ง สศค. ที่ 286/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2560)
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการเงินและการพัสดุ (คำสั่ง สศค. ที่ 286/2560 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 25601-1-มอบอำนาจ61.pdf)