สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
ร้องเรียนทุจริต

ร้องเรียนทุจริต

        ช่องทางการร้องเรียนนี้ เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมทุจริตและประพฤติมิชอบเฉพาะ “บุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)” เท่านั้น  หากท่านมีความประสงค์จะร้องเรียนในกรณีอื่น ๆ เช่น ทุจริตเกี่ยวกับมาตรการ/โครงการต่าง ๆ ที่เป็นภารกิจของ สศค. (เช่น คนละครึ่ง เราชนะ ฯลฯ) กฎหมาย/กฎระเบียบ การเงิน/หนี้นอกระบบ เศรษฐกิจ อื่น ๆ ขอให้ click เมนู “ร้องเรียนทั่วไป”