แสดงความยินดีวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 60 ปี