ระบบนี้อนุญาติให้ใช้ได้เฉพาะระบบเครือข่ายที่อยู่ภายในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเท่านั้น