สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
Japan Weekly Economic and Financial News Summary ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
Japan Weekly Economic and Financial News Summary ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562