สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง "พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" ในการสัมมนาปลัดบัญชีสัมพันธ์ กระทรวงกลาโหม ในวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

Page View : 57