สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล รองผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์ ซึ่งได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ณ ห้องประชุม 301 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563

Page View : 169