สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นประเทศไทย 4.0 รวมถึงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว โดยให้ทุกกระทรวงจัดส่งข้อมูลการดำเนินนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล จัดทำเป็นภาษาที่กระชับ เข้าใจง่าย ให้กระทรวงมหาดไทยนำไปใช้ในการเผยแพร่สู่ประชาชน ระหว่างกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานระดับกระทรวง และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

Page View : 72