สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นางสาววิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส่งมอบปฏิทินเก่า จำนวน 2,300 ฉบับ เพื่อผลิตสื่อการเรียนการสอน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อคนตาบอด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562

Page View : 75