สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตรของโรงเรียนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (หลักสูตรกลางและกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากการไปศึกษาฝึกอบรมในต่างประเทศ) ให้กับข้าราชการระดับปฏิบัติการ ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และบุคคลอื่นที่สนใจ ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 4 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมป๋วยอึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สศค. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562

Page View : 46