สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุม เรื่องการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562

Page View : 24