สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
     

    นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิด โครงการอบรมเรื่อง การจัดเก็บเอกสาร กำหนดอายุการจัดเก็บเอกสารและทำลายเอกสารให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 โดยวิทยากร นายสรศักดิ์ ระดาเขตร์ นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวระวิวรรณ พัฒนจันทร์ นักข่าวชำนาญการ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ และนางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารเอกสาร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

Page View : 151