สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
FPO Symposium2019 คลัง คิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

FPO symposium

FPO Symposium2019 คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่

งานสัมมนาวิชาการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
FPO Symposium 2019
"คลังคิด เศรษฐกิจเชิงพื้นที่"
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 8.00-16.30 น.
ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ

FPO Symposium 2019

ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
     ประเภทบัตรเชิญ (ปิดรับลงทะเบียน)
     ประเภทหน่วยงาน (หนังสือเชิญ)(ปิดรับลงทะเบียน) 
     ประเภทบุคคลทั่วไป (ปิดรับลงทะเบียน)

ประกาศผลการลงทะเบียน ประเภทบุคคลทั่วไป ไฟล์ประกาศ
กำหนดการ ไฟล์กำหนดการ