สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

เอกสารประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

มาตรการภายในเพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต