สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
นายพรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
 
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
รองผู้อำนวยการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช
รองผู้อำนวยการ
นางสาวสุภัค ไชยวรรณ
 
 
 
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ประจำกรุงโตเกียว
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวนิธินาถ ผากา
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านการอำนวยการ
 
ภารกิจด้านการคลัง
 
ภารกิจด้านการเงิน
 
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ


 
ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและระบบการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออมและการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจมหภาค
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ

 
 
* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *