สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage
โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
นายลวรณ แสงสนิท
 
 
 
 
 
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน
นายพรชัย ฐีระเวช
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
นายวโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
-
 
 
 
 
 
รองผู้อำนวยการ
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล
รองผู้อำนวยการ
นางสาวเกตสุดา สุประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการ
นายอรรถพล อรรถวรเดช
 
 
 
กลุ่มที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ
ประจำกรุงวอชิงตัน
ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป
ประจำกรุงโตเกียว
 
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นางเกตุวรี เลี้ยงมั่น
กลุ่มตรวจสอบภายใน
นางสาวนิธินาถ ผากา
 
 
 
 
 
 
ภารกิจด้านการอำนวยการ
 
ภารกิจด้านการคลัง
 
ภารกิจด้านการเงิน
 
ภารกิจด้านเศรษฐกิจมหภาค
และระหว่างประเทศ


 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการออม การลงทุน และพัฒนาตลาดทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายภาษี
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาสถาบัน
การเงินเฉพาะกิจ
ผู้เชี่ยวชาญด้านดุลยภาพการออม
และการลงทุน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาโครงสร้างระบบภาษี
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการเงินการคลังระหว่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายการเงินการคลังระหว่างประเทศ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เศรษฐกิจมหภาค
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และระบบการคลัง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบาย
การคลังท้องถิ่น
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
เครื่องมือทางการคลัง

* การปรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในบางตำแหน่ง อาจเป็นไปตามผลการประชุมคณะรัฐมนตรี *