สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 20 มี.ค. 63 อยู่ที่ 219.9 พันล้าน USD

มูลค่าการส่งออกในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -4.5 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

มูลค่าการนำเข้าในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -4.3 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

นักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้าประเทศไทยในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -42.8 ต่อปี

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 63 หดตัวร้อยละ -6.9 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน ก.พ. ปีงบประมาณ 63 หดตัวร้อยละ -4.9 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด ในเดือน ก.พ. 63 ขาดดุลจำนวน -19,307 ล้านบาท

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ในเดือน ก.พ. 63 ขยายตัว ณ ระดับราคาคงที่ที่ร้อยละ 4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน ก.พ.63 หดตัวร้อยละ -18.8 ต่อปี

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -15.4 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ในเดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -18.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ก.พ. 63 หดตัวร้อยละ -4.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรรมในเดือน ก.พ. 63 ขยายตัวร้อยละ 8.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน ก.พ. 63 หดตัวที่ร้อยละ -5.2 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศเดือน ก.พ. 63 หดตัวร้อยละ -4.5 ต่อปี

(ต่างประเทศ) GDP สหรัฐฯ ไตรมาสที่ 4 ปี 62 ขยายตัวที่ร้อยละ 2.3 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ