สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
Fiscal Policy Office
Search
เปลี่ยนการแสดงผล :
THTHLanguage

ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 1 ม.ค. 64 อยู่ที่ 257.8 พันล้าน USD

ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ในเดือน พ.ย. 63 หดตัว ณ ระดับราคาคงที่ที่ร้อยละ -6.5 ต่อปี

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน ธ.ค. 63 ปรับตัวลดลงจากระดับ 52.4 ในเดือนก่อนมาอยู่ที่ระดับ 50.1

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปในเดือน ธ.ค. 63 ลดลงร้อยละ -0.27 ต่อปี ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัวที่ร้อยละ 0.19 ต่อปี

หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 63 อยู่ที่ร้อยละ 50.5 ของ GDP

ระดับสินทรัพย์สภาพคล่องของธนาคารพาณิชย์ในเดือน พ.ย. 63 คิดเป็น 1.89 เท่าของสินทรัพย์สภาพคล่องที่ต้องดำรงตามกฎหมาย

การเบิกจ่ายงบประมาณรวมในเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 64 ขยายตัวร้อยละ 100.6 ต่อปี

รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ (หลังหักจัดสรรให้ อปท.) ในเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 64 หดตัวร้อยละ -9.4 ต่อปี

ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในเดือน พ.ย. ปีงบประมาณ 64 ขาดดุลจำนวน -205,800 ล้านบาท

ภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน พ.ย. 63 หดตัวร้อยละ -11.4 ต่อปี

สินเชื่อในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 4.0 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 63 ขยายตัวที่ร้อยละ 9.7 จากช่วงเดียวกันปีก่อน

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างในเดือน ธ.ค. 63 ขยายตัวร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. 63 ขาดดุล -1,475.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานเศรษฐกิจ