วิสัยทัศน์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

“มุ่งสู่การเป็นสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ และหน่วยงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนในภารกิจของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง”

ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาองค์กร
เป้าประสงค์ : มีระบบเครือข่าย ระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดเวลา
มาตรการ 1.1 : การพัฒนาบุคลากรให้เกิดการใช้ IT อย่างมีประสิทธิภาพ
มาตรการ 1.2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
มาตรการ 1.3 : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย
มาตรการ 1.4 : การพัฒนาระบบองค์ความรู้ (KM e-Learning)
มาตรการ 1.5 : การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติราชการ

เป้าประสงค์ : มีระบบงานสารสนเทศในด้านต่างๆ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สศค. การเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร บทความ บทวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจที่ทันต่อสถานการณ์ผ่าน Website และ Sub-Website ของ สศค. การอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อมโยงข้อมูลด้านการคลัง การเงินและเศรษฐกิจระหว่างระบบต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและสูงในการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการและการตัดสินใจ
มาตรการ 2.1 : การบริหารงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
มาตรการ 2.2 : การบริหารจัดการระบบสารสนเทศและบริการความรู้ด้าน IT
มาตรการ 2.3 : การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Website และ Sub-Website ของ สศค.
มาตรการ 2.4 : การบริการข้อมูลด้านการคลัง การเงินและเศรษฐกิจ
มาตรการ 2.5 : การมีระบบบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อส่งเสริมคุณภาพการให้บริการ

เป้าประสงค์ : มีระบบคลังข้อมูลที่มุ่งเน้นการเชื่อมต่อ (Link) ข้อมูล หรือการรับข้อมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์จากหน่วยงานซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล (Data Owner) โดยข้อมูลที่จัดเก็บอยู่ในระบบฐานข้อมูลและคลังข้อมูลมีความถูกต้อง ทันเวลาและมีเอกภาพ
มาตรการ 3.1 : การสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
มาตรการ 3.2 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจการคลังผ่านระบบเทคโนโลยี
มาตรการ 3.3 : การให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540