ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
เรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาไทยจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากน้อยไปมากเรียงคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากมากไปน้อยเรียงคำศัพท์ตามวันที่ลงข้อมูล         พบคำศัพท์ทั้งหมด :  2523 ระเบียน แสดงหน้าละ 8 ระเบียน
  คำศัพท์  ความหมาย  วันที่ลงข้อมูล
  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
Privatization

 

  การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ คือ การทำให้เอกชนเข้ามามีส่วนในกิจการรัฐวิสาหกิจ ทำได้หลายอย่าง เช่น ให้เช่ากิจการจากรัฐวิสาหกิจบางส่วนหรือทั้งหมด ขายหุ้นรัฐวิสาหกิจบางส่วน หรือทั้งหมด เป็นต้น เพื่อลดภาระรัฐบาล หรือ เพื่อปรับปรุงให้ทันสมัย หรือเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่รัฐบาลก่อไว้มาก หรือ เพื่อเปลี่ยนมือให้พวกพ้องรัฐบาลเข้าซื้อกิจการรัฐวิสาหกิจที่กำไรดีไปเป็นกิจการส่วนบุคคล ได้มีผลการวิจัยว่า กิจการรัฐวิสาหกิจไม่ได้ด้อยประสิทธิภาพหรือคุณภาพกว่าธุรกิจเอกชน แต่การผูกขาดต่างหากทำให้ด้อยคุณภาพ ไม่คิดปรับปรุง หากขายรัฐวิสาหกิจที่ผูกขาดหรือที่เป็นความมั่นคงของชาติหรือสาธารณูปโภคให้เอกชน จะเกิดผลเสียกว่าให้เป็นรัฐวิสาหกิจอย่างเดิม (คิดปรับปรุงไปเรื่อยๆ) เพราะเอกชนจะใช้อำนาจผูกขาดหากำไรสูงสุด เดือดร้อนแก่ประชาชน

 

  15/07/2559
  อัตราส่วนราคาหุ้นในตลาดต่อเงินปันผลต่อหุ้น
Price-earning ratio

 

  อัตราส่วนราคาหุ้นในตลาดต่อเงินปันผลต่อหุ้น เช่น ราคาหุ้นบริษัทเจริญยาก ซื้อขายกันด้วยราคาหุ้นละ 200 บาท เงินปันผลของหุ้นนี้เมื่อปิดงบดุล เท่ากับ 20 บาท price-earning ratio เท่ากับ 200 / 20 = 10

 

  04/07/2559
  ผู้นำราคา
Price leader , Price makers

 

  หน่วยธุรกิจที่มีอำนาจผูกขาดสูงในตลาด สามารถตั้งราคาโดยไม่ต้องคำนึงถึงปฏิกริยาจากหน่วยธุรกิจอื่นหรือผู้บริโภค เมื่อตั้งราคาแล้วผู้อื่นจะตั้งราคาตามหรือยินยอมซื้อขายกันในราคานั้น

 

  22/06/2559
  ระบบราคา
Price system

 

  ระบบเศรษฐกิจที่ซึ่งใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือจัดสรรทรัพยากร และแบ่งปันผลผลิต

 

  08/06/2559
  ผู้ตามราคา
Price takers

 

  หน่วยธุรกิจขนาดเล็กที่มีอำนาจต่อรองน้อย เมื่อตั้งราคาซื้อขาย ก็ต้องตามราคาของผู้อื่น

 

  24/05/2559
  อัตราแลกเปลี่ยนที่แท้จริง
Real exchange rate

 

  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างสองประเทศ โดยปรับระดับค่าครองชีพของสองประเทศแล้ว เช่น คนอเมริกาทำงานได้รายได้เดือนละ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ใช้จ่ายเลี้ยงชีพหมดพอดีทุกเดือน ถ้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ดอลลาร์ละ 40 บาท คนไทยก็รู้สึกว่า คนนี้มีรายได้เดือนละ 400,000 บาท ช่างร่ำรวยเสียจริง แต่ค่าครองชีพที่อเมริกาสูงมาก ถ้าเขามาอยู่เมืองไทย กินอยู่อย่างเดียวกับที่อยู่ในอเมริกา สมมุติว่าใช้เงินเพียง 100,000 บาท ก็มีความเป็นอยู่ได้อย่างเดียวกัน ฉะนั้น 10,000 ดอลลาร์ ก็เท่ากับ 100,000 บาท หรือ ดอลลาร์ละ 10 บาท นี้เป็น real exchange rate หนึ่งดอลลาร์เท่ากับ 10 บาท ในขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนในตลาด ดอลลาร์ละ 40 บาท

 

  02/05/2559
   การตั้งราคาต่างกัน
Price discrimination

 

  การตั้งราคาต่างกันในการขายสินค้าอย่างเดียวกันแก่ผู้ซื้อต่างๆ เพื่อให้เกิดกำไรมากขึ้นกว่าการตั้งราคาเท่ากันแก่ผู้ซื้อทุกราย

 

  26/04/2559
  การว่างงานโดยสมัครใจ
Voluntary unemployment

 

  การว่างงานโดยสมัครใจ คือ มีงานให้ทำ แต่ไม่ยอมทำงานนั้น

 

  04/04/2559
รวบรวมและจัดทำโดย : ส่วนนโยบายการออมและการลงทุนในภาพรวม, สำนักนโยบายการออมและการลงทุน