มหกรรมแบงค์รัฐเพื่อประชาชน
ประกาศรับสมัครผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
ผลงานวิชาการการสัมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 FPO Symposium 2014 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557
การสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย สศค. เรื่อง“การศึกษาวิจัยและพัฒนามาตรการด้านการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนนักธุรกิจไทย ในการลงทุนทางตรงในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมเอส 31 ถนนสุขุมวิท
การสัมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557 FPO Symposium 2014 วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ ห้องนภาลัยบอลรูม โรงแรมดุสิตธานี
สรุปการสัมมนา FPO Forum “นับถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2558”
การสัมมนา(FPO Forum) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่อง “โครงการวิจัยเรื่องการศึกษาผลกระทบของภาษีมูลค่าเพิ่มต่อการสร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้และเศรษฐกิจของประเทศ”
งานสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปี2554 อนาคตเศรษฐกิจไทย ก้าวอย่างมั่นใจสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2554
เพิ่มเติม...