แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจาเดือนธันวาคม 2560
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 10/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ....
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงเด็กเพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้าง สาหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 8/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร)
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 58/2560 ฐานะการคลังภาคสาธารณะ ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2560) และปีงบประมาณ 2560
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 2/2561 เรื่อง การส่งมอบชุดเอกสาร Standard Kit เพื่อใช้ในโครงการ Startup Club
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 4/2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ....
แถลงข่าว กระทรวงการคลัง ฉบับที่ 3/2561 เรื่อง มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เพิ่มเติม...