แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 132/2560 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ผ่านความเห็นชอบของ สนช. เตรียมรองรับมาตรการให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 130/2560 เรืิ่อง แนวทางการส่งเสริมการออมทั้งระบบ.
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 47/2560 เรื่อง เรื่อง การเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 128/2560 เรื่อง โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 123/2560 เรื่อง รายงานการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business Report 2018) ของธนาคารโลก
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 122/2560 เรื่อง รายงานประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2560 และ 2561 “เศรษฐกิจไทยปี 2560 คาดว่าจะขยายตัวเร่งขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.8 และยังคงมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องที่ร้อยละ 3.8 ในปี 2561”
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 121/2560 เรื่อง ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (Thai Regional Economic Sentiment Index: RSI) ประจาเดือนตุลาคม 2560 “
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 46/2560 เรื่อง รายงานภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคประจาเดือนกันยายน 2560
เพิ่มเติม...