แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 22/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบประจำเดือนมีนาคม 2561
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง ชี้แจ้งข้อวิจารณ์ตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 21/2561 เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดาเนินการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ประจาเดือนมีนาคม 2561
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 56/2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology : FinTech)
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 54/2561 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา นา
แถลงข่าว สศค. ฉบับที่ 20/2561 การสัมมนา เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝากและการคุ้มครอง ผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2561
แถลงข่าวกระทรงการคลัง ฉบับที่ 52/2561 เรื่อง โครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2561
แถลงข่าวกระทรวงการคลัง ฉบับที่ 51 / 2561 เรื่อง เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
เพิ่มเติม...