thumpnail picture
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการของธนาคารโลก ครั้งที่ 97 โดยมีนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมกันนี้ ได้หารือทวิภาคีกับ นาง Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลก ดูแลภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิค ถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกกับประเทศไทยในอนาคต....
thumpnail picture
นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมการประชุมร่วมของผู้ว่าการของประเทศสมาชิกกลุ่มออกเสียงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (Joint Meeting of the World Bank - IMF Southeast Asia Group)...
thumpnail picture
ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เข้าร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินบริจาคให้กับวัดสระแก้ว จังหวัดอ่างทอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงงานยาสูบ ครบ 79 ปี ณ สมาคมสโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
thumpnail picture
นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 601 ชั้น 6 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2561
เพิ่มเติม...