เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๓) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 18/2553) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (ป.ตรี) , เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา (ป.ตรี) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวช.)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 15/2553) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ปวส.)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 17/2553) ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครั้งที่ 17/2553 ตำแหน่งเศรษฐกร (ปริญญาโท)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 16/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ปวส.)
เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 14/2553) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)
เพิ่มเติม...