สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมืกของแท้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร(หมืกของแท้) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง จำหน่ายทรัพย์สินโดยวิธีทอดตลาด
เพิ่มเติม...