เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2560
เชิญชวนร่วมประชาพิจารณ์ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออกที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม...