ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อประชาสัมพ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์เมล์ (E-mail) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560
ประกาศคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เรื่อง ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับคัดเลือก ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง สอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560
เพิ่มเติม...