ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลสำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมึกของแท้) จำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 25 มกราคม 2561
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (หมึกของแท้) จำนวน 21 รายการ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างสำหรับโครงการปรับปรุงระบบการคำนวณและเผยแพร่อัตราเงินชดเชยค่าภาษีสินค้าส่งออก ที่ผลิตในราชอาณาจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป ขนาดเอ 4 ชนิด 80 แกรม (คุณภาพสูง) จำนวน 7,500 รีม ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดทำฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจากแบบสอบถามออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดย Download เอกสารได้ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2561 กำหนดยื่นเอกสารผ่านระบบวันที่ 10 มกราคม 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เรื่อง ประกวดราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ เครื่องโทรสาร และเครื่องถ่ายเอกสาร (หมึกของแท้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดยื่นเสนอราคาในวันที่ 22 ธันวาคม 2560
เพิ่มเติม...