ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช


 
หน้าแรก
 


My Blog
My Playlists

ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > ร้องเรียน >
 
 
หัวข้อร้องเรียน: ระยะเวลาการออกเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว
มีคำถามดังนี้
1 ระยะเวลาการออกเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวผมมีความเห็นว่ามี ความล่าช้าเกินไป กล่าวคือ เงินเดือนต้องออกวันสุดท้ายของเดือน (วันทำการ) แต่เงินเดือนของข้าราชการ ออกก่อนสิ้นเดือนประมาณ 3 วันทำการ ผมมีข้อเสนอแนะว่าขอให้ออกเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกับข้าราชการได้หรือไม่ อย่างเช่นกรมบัญชีกลางเค้าจะออกพร้อมกัน (เพื่อลดความเลื่อมล้ำกัน) และเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายที่ค่าครองชีพสูงในปัจจุบัน โดยจะพอมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะ สามารถออกเงินเดือนให้พร้อมกันทั้งข้าราชการและลูกจ้างฯ ของ สศค.
2 การปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท ตามนโยบายรัฐบาลปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ถือได้ว่าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพสูง ส่วนการปรับในระดับปริญญาโทนั้นผมเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสม กล่าวคือ วุฒิ ปริญญาโทได้รับเงินเดือน 15,300 บาท ซึ่งมากกว่าวุฒิปริญญาตรีเพียง 300 บาท (เล่าให้ใครฟัง ก็หัวเราะว่าเรียนมาทำไมตั้งแพงได้เงินเดือนมากกว่าปริญญาตรีแค่ 300 บาท) ซึ่งก็ผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้วครับยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด
3.ทำไมเงินเดือนวุฒิปริญญาโท มากกว่า วุฒิปริญญาตรี เพียง 300 บาท
4. ทำไมถึงยังไม่ปรับเงินเดือนขึ้น
โดย : เจ้าหน้าที่ <>  เวลา : 16 ส.ค. 2556 10:50:42
 
 
 
 
คำตอบข้อร้องเรียนที่ 1
ตอบคำถามข้อร้องเรียน
ข้อ 1 ระยะเวลาการออกเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราวผมมีความเห็นว่ามี ความล่าช้าเกินไป กล่าวคือ เงินเดือนต้องออกวันสุดท้ายของเดือน (วันทำการ) แต่เงินเดือนของข้าราชการ ออกก่อนสิ้นเดือนประมาณ 3 วันทำการ ผมมีข้อเสนอแนะว่าขอให้ออกเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราว พร้อมกับข้าราชการได้หรือไม่ อย่างเช่นกรมบัญชีกลางเค้าจะออกพร้อมกัน (เพื่อลดความเลื่อมล้ำกัน) และเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้จ่ายที่ค่าครองชีพสูงในปัจจุบัน โดยจะพอมีความเป็นไปได้ไหมครับที่จะ สามารถออกเงินเดือนให้พร้อมกันทั้งข้าราชการและลูกจ้างฯ ของ สศค.

คำตอบข้อร้องเรียน ข้อ 1 กรณีการจ่ายเงินเดือนให้กับลูกจ้างชั่วคราวจะจ่ายพร้อมกับการจ่ายเงินเดือนของข้าราชการก็สามารถกระทำได้ แต่ทั้งนี้ ปัจจุบัน สศค. ดำเนินการจ่ายเงินเดือนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือน 1 วัน เนื่องจากลูกจ้างชั่วคราวของ สศค. มีการลาออกค่อนข้างมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลาออกโดยยื่นใบลาออกล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วัน และมีลูกจ้างลาเกินสิทธิ์เป็นจำนวนมาก ซึ่งจะต้องดำเนินการหักเงินเดือนในส่วนที่ลาเกินสิทธิ์ก่อน อีกทั้งขั้นตอนการลาออกต้องผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการหลายระดับ จึงทำให้ส่วนบริหารงานคลังได้รับข้อมูลล่าช้าหรือเกินเลยจากเดือนนั้นๆ เช่น ถ้าเงินเดือนออกก่อนวันทำการสุดท้าย 3 วัน ของเดือนสิงหาคม 2556 เงินเดือนจะออกในวันที่ 27 สิงหาคม 2556 หากมีลูกจ้างลาออกระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2556 ลูกจ้างรายดังกล่าวจะได้รับเงินเดือนเกินไปจำนวน 4 วัน ซึ่งเงินจำนวนดังกล่าว สศค. ต้องเรียกคืนจากลูกจ้างและนำส่งคืนกลับเข้าบัญชีงบประมาณของ สศค. ซึ่งมักเกิดปัญหาไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ หรือได้แต่เป็นที่ล่าช้าเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด ดังนั้น เพื่อเป็นการลดภาระต่อความเสี่ยงดังกล่าว และเป็นการบริหารงานภายในของ สศค. จึงเห็นควรจ่ายเงินเดือนก่อนวันทำการสุดท้ายของเดือนหนึ่งวัน ซึ่งถึงแม้ว่าเงินเดือนจะจ่ายในวันใด รอบการจ่ายเงินเดือนของทั้งข้าราชการและลูกจ้างในหนึ่งเดือนจะประมาณ 30 วัน เท่ากัน
ข้อ 2 การปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท ตามนโยบายรัฐบาลปรับเงินเดือนวุฒิปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท ถือได้ว่าเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน ที่ค่าครองชีพสูง ส่วนการปรับในระดับปริญญาโทนั้นผมเห็นว่ายังไม่มีความเหมาะสม กล่าวคือ วุฒิ ปริญญาโทได้รับเงินเดือน 15,300 บาท ซึ่งมากกว่าวุฒิปริญญาตรีเพียง 300 บาท (เล่าให้ใครฟัง ก็หัวเราะว่าเรียนมาทำไมตั้งแพงได้เงินเดือนมากกว่าปริญญาตรีแค่ 300 บาท) ซึ่งก็ผ่านไปเป็นระยะเวลา 1 ปีแล้วครับยังไม่มีการปรับขึ้นแต่อย่างใด
คำตอบข้อร้องเรียน ข้อ 2
เรื่อง การปรับเงินเดือนของลูกจ้างชั่วคราววุฒิปริญญาโท
1. การจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน สศค. จ้างจากเงินนอกงบประมาณ โดยใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บ ภาษีท้องถิ่น 10% และต้องขออนุมัติเงินฝากค่าใช้จ่ายฯ ดังกล่าว ล่วงหน้าก่อนที่จะจ้างลูกจ้างในปีถัดไปของทุกปี
2. ในปีงบประมาณ 2555 สศค. ได้ขออนุมัติเงินฝากค่าใช้จ่ายฯ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ่าย ค่าจ้างให้ลูกจ้างชั่วคราวในปีงบประมาณ 2556 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556) ซึ่งขอในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันที่ 1 มกราคม 2555 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่ม การครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ตามข้อ 6/1 กำหนดว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ดังนั้น การจ้างลูกจ้าง ชั่วคราวในปีงบประมาณ 2555 จึงจ้างในอัตราดังนี้
- วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 3,320 บาท รวมค่าจ้าง+เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว เป็นจำนวน 15,000 บาท
- วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้าง 15,300 บาท ต่อมารัฐบาลได้มีการปรับเพิ่มอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง ของปีงบประมาณ 2556 และปีงบประมาณ 2557 ดังนี้

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันที่ 1 ม.ค. 56


วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

รวมรายได้

ปริญญาตรี

13,300

1,700

15,000

ปริญญาโท

16,400

-

16,400

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำวันที่ 1 ม.ค. 57


วุฒิ

อัตราค่าจ้าง

เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

รวมรายได้

ปริญญาตรี

15,000

-

15,000

ปริญญาโท

17,500

-

17,500

ข้อ 3.ทำไมเงินเดือนวุฒิปริญญาโท มากกว่า วุฒิปริญญาตรี เพียง 300 บาท
จากข้อเท็จจริง คือ เงินเดือนวุฒิปริญญาตรีมีอัตราค่าจ้าง 11,680 บาท และวุฒิปริญญาโทมีอัตราค่าจ้าง 15,300 บาท แต่เนื่องจากวุฒิปริญญาตรีได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวอีก 3,320 บาท จึงทำให้อัตราค่าจ้างของวุฒิปริญญาตรีมาใกล้เคียงกับวุฒิปริญญาโท (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2555 ตามข้อ 6/1 กำหนดว่า วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวที่มีเงินเดือนหรือค่าจ้างไม่ถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเงินเดือนหรือค่าจ้างอีกจนถึงเดือนละหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)
ข้อ 4. ทำไมถึงยังไม่ปรับเงินเดือนขึ้น
เนื่องจากการขออนุมัติเงินนอกงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างแต่ละปีจะต้องขออนุมัติก่อนล่วงหน้า ซึ่งหากรัฐบาลมีการปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้น ในปีงบประมาณที่มีการปรับเงินเดือน สศค. จะไม่มีเงินจ่ายเพิ่มให้กับลูกจ้างชั่วคราวในปีนั้น แต่จะขออนุมัติเงินและจ่ายให้ในปีถัดไป ดังนั้น การที่รัฐบาลได้ปรับเพิ่มเงินเดือนในปีงบประมาณ 2556 ลูกจ้างชั่วคราวจะได้รับอัตราค่าจ้างปรับเพิ่มในปีงบประมาณ 2557 ดังนี้
ตำแหน่งปริญญาตรี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556
จะได้รับอัตราค่าจ้าง 13,300 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,700 บาท
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – กันยายน 2557
จะได้รับอัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ไม่มีเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
ตำแหน่งปริญญาโท ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 – ธันวาคม 2556
จะได้รับอัตราค่าจ้าง 16,400 บาท
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 – กันยายน 2557
จะได้รับอัตราค่าจ้าง 17,500 บาท
(หมายเหตุ : ถ้ากระทรวงการคลังอนุมัติตามที่ สศค. ได้ขอไปก็จะได้ตามอัตราค่าจ้าง ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ถ้ากระทรวงการคลังไม่อนุมัติตามที่ สศค. ได้ขอไปก็จะได้ตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ วันที่ 1 มกราคม 2556)
โดย : webmaster <webmaster@fpo.go.th>   เวลา : 16 ส.ค. 2556 10:58:20
 
 
** ท่านสามารถตอบข้อร้องเรียนโดย Login เข้าสู่ระบบก่อน

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR