ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  
นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เยี่ยมชมบูธกิจกรรม Startup Mobile ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ ในงานตลาดนัดประชารัฐวายุภักษ์รักประชาชน ครั้งที่ 1 ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560

 กิจกรรม Startup Mobile ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเดินสายนำความรู้เกี่ยวกับ Startup และช่องทางในการเป็น Startup ไปสู่ภาคประชาชนในทุกภูมิภาค
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2560 และ 2561
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่อง Startup ให้กับประชาชนทั่วไป โดยครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2560 ที่ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่

 

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR