ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > รายงานเศรษฐกิจ > สถานการณ์ด้านการคลัง > ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล >
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553


ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553

                              นายนริศ  ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือนกันยายน 2553 จัดเก็บได้ 8.5 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13,000 ล้านบาท ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิตลอดปีงบประมาณ 2553 สูงกว่าประมาณการ 3.3 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 24.4

                              เดือนกันยายน 2553 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 84,653 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 12,777 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริโภคและการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาษีจากการบริโภคและการนำเข้าสูงกว่าประมาณการเป็นจำนวนมาก โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ และอากรขาเข้า

                              ตลอดปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,678,910 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 328,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 (สูงกว่า ปีที่แล้วร้อยละ 19.0) โดยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายถึง 166,684  114,862 และ 23,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2  39.5 และ 31.6 ตามลำดับ  นอกจากนี้ ยังมีรายได้พิเศษจากเงินยึดทรัพย์และเงินส่งคืนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน 49,016  และ 8,135        ล้านบาท ตามลำดับ

                              นายนริศฯ สรุปว่าจากผลการจัดเก็บรายได้ตลอดปีงบประมาณ 2553 ที่สูงกว่าประมาณการเป็นจำนวนมาก เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต และมีรายได้พิเศษสูงกว่า 5 หมื่นล้านบาท  สำหรับแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2554 นั้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณหน้าจะไม่ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างแน่นอน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ  

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR