*** วิสัยทัศน์:: องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ ------ พันธกิจ:: 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ 2. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ------ ยุทธศาสตร์:: 1.การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม 3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย 5. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน ------
 
   หน้าแรก
    รายงานเศรษฐกิจ
      สถานการณ์ด้านการคลัง
        รายงานสถานการณ์ด้านการคลัง
        ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
        ฐานะการคลังระบบ สศค.
        ฐานะการคลังระบบกระแสเงินสด
        รายงานความเสี่ยงทางการคลัง


My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > รายงานเศรษฐกิจ > สถานการณ์ด้านการคลัง > ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล >
ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553


ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลเดือนกันยายน 2553 และตลอดปีงบประมาณ 2553

                              นายนริศ  ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เผยผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลประจำเดือนกันยายน 2553 จัดเก็บได้ 8.5 หมื่นล้านบาท สูงกว่าประมาณการ 13,000 ล้านบาท ส่งผลให้การจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิตลอดปีงบประมาณ 2553 สูงกว่าประมาณการ 3.3 แสนล้านบาท หรือร้อยละ 24.4

                              เดือนกันยายน 2553 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 84,653 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 12,777 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการบริโภคและการนำเข้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ภาษีจากการบริโภคและการนำเข้าสูงกว่าประมาณการเป็นจำนวนมาก โดยภาษีที่จัดเก็บได้สูงกว่าประมาณการเป็นสำคัญ ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีน้ำมัน ภาษีรถยนต์ และอากรขาเข้า

                              ตลอดปีงบประมาณ 2553 (ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553) รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ 1,678,910 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 328,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 24.4 (สูงกว่า ปีที่แล้วร้อยละ 19.0) โดยกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร จัดเก็บรายได้สูงกว่าเป้าหมายถึง 166,684  114,862 และ 23,348 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.2  39.5 และ 31.6 ตามลำดับ  นอกจากนี้ ยังมีรายได้พิเศษจากเงินยึดทรัพย์และเงินส่งคืนของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ จำนวน 49,016  และ 8,135        ล้านบาท ตามลำดับ

                              นายนริศฯ สรุปว่าจากผลการจัดเก็บรายได้ตลอดปีงบประมาณ 2553 ที่สูงกว่าประมาณการเป็นจำนวนมาก เป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ การปรับเพิ่มอัตราภาษีสรรพสามิต และมีรายได้พิเศษสูงกว่า 5 หมื่นล้านบาท  สำหรับแนวโน้มการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ 2554 นั้น จากการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ทำให้กระทรวงการคลังมั่นใจว่าการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณหน้าจะไม่ต่ำกว่าเป้าหมายอย่างแน่นอน

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ  

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem Facebook Fismail ภาษีที่่ดิน PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ระบบการเงินภาคประชาชน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ebook ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน แกว่งแขน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557 การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 4608430 คน(เริ่ม ก.ย.53)
สงวนสิทธิ์โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020 email:webmaster@fpo.go.th