*** วิสัยทัศน์:: องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังในเชิงรุกอย่างมีหลักการ ------ พันธกิจ:: 1. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การออม การลงทุน การพัฒนาตลาดทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ 2. ติดตาม กำกับ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไข 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยและส่งเสริมคุณภาพบุคลากรด้านวิชาการและคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ------ ยุทธศาสตร์:: 1.การเสริมสร้างวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง 2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม 3. การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 4. การพัฒนาและเสริมสร้างระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และทันสมัย 5. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทและผลงานของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้คู่คุณธรรม 7. การปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพิ่มความทันสมัย และความโปร่งใสในการทำงาน ------
 
   หน้าแรก
    เกี่ยวกับ สศค.
      สมัครงาน/ประกาศ
        ประกาศผลการสอบ


My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
  หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > สมัครงาน/ประกาศ > ประกาศผลการสอบ >
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2550) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

ประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2550)   

                     ตามประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ลงวันที่ 17 มกราคม 2550  เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ครั้งที่ 2/2550)  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)  เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  นั้น

                     บัดนี้  การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ดังนี้

                                                                                                                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ (ปริญญาตรี)

 ลำดับที่สมัคร                         ชื่อ-สกุล                                   

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115

นางสาวสุนีย์  พวงเงิน
นางสาวณัฏฐิมา  บุณยานนท์
นางสาวกาญจนา  แก้วโกสุม
นายธีระ  กล้าหาญ
นายพิชยุตม์  ดอกคำ
นางสาวอุไรวรรณ  สร้อยสมุทร
นายศุภชัย  ขีดสร้อย
นางสาวปัญญาวดี  อุนประเสริฐศิลป์
นางสาวอาทิตา  ชูขาว
นางสาวอภันตรี  เนียมหวาน
นายบรรพต  พระแสง
นายสุธิชา  ไทรฟ้า
นายชำนาญ  สุวรรณ์ดวง
นางสาวสุกัญญา  ประสพ
นางสาวบุษรินทร์  อินนุรักษ์
นายปัญญา  บุญดาว
นางสาวกฤษณา  ภาณุพรพงษ์
นางสาวทิพวรรณ  ทองเจริญ
นางสาวเบญจวรรณ  ชูวงศ์วาลย์
นายจิรวัฒน์  ตันติกฤตยา
นางสาวสุพาภรณ์  โต๊ะทอง
นางสาวนันทนา  ชาวไทย
นางสาวน้ำผึ้ง  ซินสุน
นางสาวชิดชนก  พูลบัว
นางสาวนิสามาศ  วังหลัง
นางสาววราภรณ์  เขียวพุ่มพวง
นางสาวเนตรชนก  ประเสริฐปั้น
นางสาวสุพัตรา  กันจู
นายรอดประสงค์  จรมณี
นายสามารถ  ภูคาม
นางสาวอุษา  สาระจันทร์
นางสาวอุไรพร  พูลสวัสดิ์
นายภูชิต  น้ำใจเฉย
นางสาวกาญจนา  หิรัญเกษตร
นายพิกริช  นามวัฒน์
นายยุทธการ  เทวมิตร์
นางสาวภัทชา  คุมไพ
นายพิศิษฐ์  อินทรสังขนาวิน
นายยุทธศิลป์  เข็มพิลา
นางสาวปริศนา  พรหมเสน
นายศารินทร์  ชื่นอารมย์
นางสาวลดาวัลย์  สังขรัตน์
นายพันธุ์นิกร  สุทธพันธ์
นางสาวศรินทร์ทิพย์  แก้วมาก
นางสาวยุพิน  พลไธสง
นางสาวสุพัตรา  พรมทอง
นางสาววัชรี  จันทนา
นางสาวสุภาภรณ์  พงษ์เพ็ง
นางสาวณัฐภัสสร  ศีรีวนานนท์
นางสาวทัศรินทร์  สุขใจ
นางสุชาดา  โตปิติ
นางสาวภัณฑิรา  เฉลิมลอย
นางสาวเยาวลักษณ์  รัตนภักดี
นายสุเมธ  สุขใจ
นางสาวรัชนี  งามจิตต์เอื้อ
นางสาวแก้วตา  แซ่เซี้ย
นางสาวปิยวรรณ  มูลวณิชย์
นางสาวอร  พลายศิริ
นางสาววิไลพร  ศรีสังข์
นายสุปิติ  มณีขาว
นางสาวจันทิมา  คำแก้ว
นางสาวณัฐชยา  อ่อนคำ
นางสาวมยุรีย์  กงนอก
นางสาวรัตนาภรณ์  ชำนาญกิจ
นางสาวณัฐรพี  นิลรัตน์
นางสาวสิรินาถ  วรฉัตร
นางสาวธนภัทร  พรรณโรจน์
นายกำพล  เกิดสวัสดิ์
นายมงคล  พรหมประสงค์
นางสาวพัชราภรณ์  อัคคีสุวรรณ์
นางรัตนา  อุทัย
นางสาวศิรินภา  แก้วสระแสน
นางสาวสุภกร  ผิวอ่อนดี
นายพลชัย  ดีทอง
นายธีระศักดิ์  พิชัย
นางสาวอุษดาลักษณ์  สุขนันท์
นางวลัยภรณ์  วชิระธรรมา
นางสาวกมลชนก  ไพโรจน์
นางสาวทัณฑิกา  ประดิษฐ์
นางสาวราตรี  รักเดชะ
ว่าที่ ร.ต.หญิง มัตนา  ระดี
นางสาววนิษฐา  พูดเพราะ
นางสาวพิชญาภา  มีไทย
นางสาวพรชนก  บริสุทธิ์
นางสาวนิภาพรรณ  แสงสุริยันต์
นายณัฏฐ์ฑิพัฒน์  ศรีสุดใจ
นายณัฐพงษ์  โมรา
นายยงยุทธ์  สังข์ทอง
นางสาวมนิสา  นวลเต็ม
นางสาวกุญฑิรา  จงหวัง
นายชัยวัฒน์  มามี
นางสาวนิอร  ชุมทอง
นางสาวจริยา  แซ่เตียว
นายสุพจน์  คนสูง
นางสาวยุกตะนันท์  จันทบูรณ์
นายธนาธาร  นุกูลกิจ
นางสาวศิรินทร  ขันโมลี
นางสาวชุมพูนุช  เมืองแก้ว
นางสาวอมรวดี  ชื่นกลิ่น
นางสาวชีระนันท์  นวลแป้น
นางสาวธรรมราตรี  ช้างศิริ
นายนิธินันท์  สาวิมล
นายอชิตะ  ศรีโสภณ
นางสาววราภรณ์  ผึ่งสวัสดิ์
นางสาวอุษา  สุวรรณโณ
นายอภิวัฒน์  โพธิมะณี
นางสาวอังคณา  จตุรภัทรศิริ
นางสาวณิชาภัทร  แซ่ซ้ง
นางสาวอรทัย  สมพันธุ์
นางสาวนภาวรรณ  นทีธารทอง
นางสาวธิดาทิพย์  ขุนทิพย์
นางนงนภัส  บูรณะศักดิ์
นางสาวอุษณีย์  ศรีสุวรรณ
นางสาวณัฐรดา  ศรีนาเคน
นางสาวอภิรสา แสดกำปัง 

ประกาศ  ณ  วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550                                                                 

     (ลงชื่อ)            สมชัย  สัจจพงษ์                                                                           

                             (นายสมชัย  สัจจพงษ์)                                                                                    
                        รองผู้อำนวยการ  ปฏิบัติราชการแทน                                                                         
                     ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง                                                                      

 ย้อนกลับ
 เอกสารประกอบ
ที่มา : ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ติดต่อ : โทร.0-2273-9020 ต่อ 3136
วันที่สร้าง: 22 ก.พ. 2550 00:00:00
 

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem Facebook Fismail ภาษีที่่ดิน PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ ระบบการเงินภาคประชาชน สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ebook ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน แกว่งแขน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการประจำปี 2557 การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม 4644869 คน(เริ่ม ก.ย.53)
สงวนสิทธิ์โดย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020 email:webmaster@fpo.go.th