ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > รับฟังความคิดเห็น >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
55 เนื้อหา  
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ พ.ศ. .... (22 ก.พ. 2561)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติ การดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (13 ก.พ. 2561)
สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ... (23 ม.ค. 2561)
ร่างพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... (18 ธ.ค. 2560)
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... (4 ธ.ค. 2560)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจาเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. .... (29 พ.ย. 2560)
สรุปผลรับฟังความคิดเห็น ร่าง พรบ. ว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ (22 พ.ย. 2560)
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์จากการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของรัฐ (3 พ.ย. 2560)
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. .... (ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account) (1 พ.ย. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พรบ สถาบันการเงิน มาตรา 120 (30 ต.ค. 2560)
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากที่ไม่มีการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงิน พ.ศ. ... (ร่าง พ.ร.บ. Dormant Account) (24 ต.ค. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (5 ก.ย. 2560)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) ร่างพระราชบัญญัติ สถาบันการเงินชุมชน พ.ศ..... (17 ส.ค. 2560)
การวิเคราะห์ผลกระทบการเสนอร่างพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (11 ส.ค. 2560)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist) พระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ (11 ส.ค. 2560)
เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชสถาบันการเงินชุมชน พ.ศ. .... (2 ส.ค. 2560)
สรุปผลการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ทรัสต์ พ.ศ. .... (2 ส.ค. 2560)
หลักเกณฑ์ในการตรวจสอบความจำเป็นในการตราพระราชบัญญัติ (checklist) ร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (27 ก.ค. 2560)
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. .... (27 ก.ค. 2560)
เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีการได้รับประโยชน์ฯ (12 ก.ค. 2560)
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคาร เพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (3 ก.ค. 2560)
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิพ.ศ (30 มิ.ย. 2560)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (30 มิ.ย. 2560)
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการปฏิบัติการตามความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อความร่วมมือในการปรับปรุงการปฏิบัติตามการภาษีอากรระหว่างประเทศ พ.ศ. ..... (20 มิ.ย. 2560)
สรุปผลเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ พ.ศ. ... (19 มิ.ย. 2560)
 
หน้าที่ : 1 2 3

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR