ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > เกี่ยวกับ สศค. > ข้อมูลองค์กร > ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO) >

เนื้อหาหลัก

ชื่อ-นามสกุล: นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
ตำแหน่ง: ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
เบอร์ติดต่อ: 02-273-9020 ต่อ 3261
เบอร์แฟกซ์: 02-273-9059
E-Mail:boonchai@fpo.go.th
 
  ประวัติการศึกษา:
1. ป.พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
2. ป.รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยา/มนุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. MASTER OF ECONOMICS (ECONOMICS) MACQUARIE UNIVERSITY
 
  ประวัติการรับเครื่องราชอิสริยภรณ์:
1. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2538
2. ตริตาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2540
3. ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544
4. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2548
5. ประถมาภรณ์มงกุฏไทย วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2551
6. ประถมาภรณ์ช้างเผือก วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2554
 
 
วิสัยทัศน์และนโยบายต่างๆ
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ พ.ศ. 2558
นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๖๑
 
 
 
ปฏิทินกิจกรรมซีไอโอ

- ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกระทรวงการคลังและธนาคารกลางอาเซียน+3 (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ 
   Meeting:  AFCDM+3) และ ASEAN+3 Financial Forum วันที่ 10-11 ธันวาคม 2559

- ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563) ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ครั้งที่ 1/2559 
  วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

- ประชุมหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ Mr. Hiroshi Watanabe (President of Institute for International 
  Monetary Affairs) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

 
การบริหารงานด้าน ICT
 
 
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานเศรษฐกิจการคลังปี พ.ศ. 2560-2564
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563) ของ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 


GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR