ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักการเงินการคลังอาเซียน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักการเงินการคลังอาเซียน

 

 


 

 

 

นางพิลาสลักษณ์  ยุคเกษมวงศ์ 

ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการสำนักการเงินการคลังอาเซียนอีกหน้าที่หนึ่ง

โทร.02-273-9020  ต่อ 3309


หน้าที่ความรับผิดชอบ

( 1 )  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงิน การลงทุนและการพัฒนาตลาดทุนอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในเชิงรุกในการดำเนินการด้านนโยบายการคลังและระบบการเงินเพื่อการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

( 2 )  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจ ด้านการคลัง การเงินและการลงทุน เพื่อใช้ประโยชน์จากการเป็น AEC มาเป็นโอกาสในเชิงรุกและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยรองรับการเข้าสู่ AEC

( 3 )  เป็นศูนย์กลางในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม AEC Blueprint ด้านการเงินการคลัง

( 4 )  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการด้านการเงินการคลังทั้งในเชิงรับและเชิงรุกเพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างยั่งยื่น แก่ประชาชน และหน่วยงานทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

( 5 )  ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงการคลัง

( 6 )  ประชาสัมพันธ์ ทั้งในส่วนของการจัดสัมนาและจัดทำเอกสารเพื่อเผยแพร่ความคืบหน้าในการเตรียมการของกระทรวงการคลังเพื่อรองรับการจัดตั้ง AEC ให้สาธารณชนรับทราบ

( 7 )  ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR