ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > ข้อมูลเศรษฐกิจ >

เนื้อหาหลักข้อมูลเศรษฐกิจ  ทำรายงานการเข้าเยี่ยมชม

การให้บริการข้อมูลและรายงานด้านเศรษฐกิจ การคลัง การเงิน ภาษี มหภาค การออมและการลงทุน ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์

<
รหัสข้อมูล ชื่อข้อมูล
ดาวน์โหลด
คำอธิบาย ติดต่อ โทร.
0-2273-9020 ต่อ
เศรษฐกิจมหภาค                  
MAC_D101 เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจรายเดือน
  วรพล 3274
การคลังและภาษีอากร               
FIT_D101 ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาล
  สิริกมล,ธีราภา 3569,3543
FIT_D104 โครงสร้างงบประมาณ
  มยูร 3586
FIT_D105 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
  สายทิพย์ 3556
FIT_D106 ดุลการคลัง ตามระบบกระแสเงินสด   มยูร 3586
FIT_D107 หนี้สาธารณะคงค้าง   มยูร 3586
FIT_D108 รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D109 รายได้องค์การบริหารส่วนจังหวัด   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D110 รายได้เทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D111 รายได้กรุงเทพมหานคร   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D112 รายได้เมืองพัทยา   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D113 รายจ่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D114 รายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัด   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D115 รายจ่ายเทศบาล (เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง)   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D116 รายจ่ายกรุงเทพมหานคร   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D117 รายจ่ายเมืองพัทยา   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D118 ฐานะการคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจำแนกตามประเภท   พนิดา , ธรรมฤทธิ์ 3540,3544
FIT_D119 สัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ณัฏฐ์รวี 3545
FIT_D120 กรอบความยั่งยืนทางการคลัง
(Fiscal Sustainability Framework)
  ลลิตา 3563
FIT_D121 ระบบสัญญาณเตือนภัยทางด้านการคลัง (Fiscal Early Warning System)   ธนากร 3546
FIT_D123 ฐานะการคลังตามระบบ สศค. หรือ GFS (Statement of Government Operations)   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D124 รายได้ ( Revenue )   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D125 ค่าใช้จ่าย (Expense)   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D126 ธุรกรรมในสินทรัพย์และหนี้สิน (Transactions in Assets and Liabilities)   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D127 งบดุลตามระบบ สศค. (Balance Sheet)   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D128 รายจ่ายจำแนกตามลักษณะงานของรัฐบาล (Outlays by Functions of Government)   ไพลิน,อธิก 3595,3305
FIT_D129

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินจำแนกตามถิ่นที่อยู่ของผู้ถือครอง (Transactions in Financial Assets and Liabilities by Sector )

  ไพลิน,อธิก 3595,3305
การเงิน/การออมและการลงทุน            
MSI_D101 งบดุล งบกำไรขาดทุน สินเชื่อ ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   ศิริลักษณ์ 3241
MSI_D102 อัตราดอกเบี้ยเงินฝากและอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   ศิริลักษณ์ 3241
MSI_D103 เงินให้สินเชื่อ เงินฝาก และอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D104 เงินรับฝากจำแนกตามประเภทผู้ฝากและประเภทบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D105 เงินรับฝากจำแนกตามขนาดและอายุบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D106 ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก  สุวรรณา  3288
MSI_D107 มูลค่าหนี้ที่ผิดนัดชำระตั้งแต่ 1-3 เดือน ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D108 ยอดคงค้างNPL ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D109 เงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทลูกหนี้และประเภทสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D110 ยอดคงค้างเงินให้สินเชื่อจำแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก    สุวรรณา  3288
MSI_D111 ยอดคงค้างเงิน Gross NPL จำแนกตามประเภทธุรกิจของลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่รับเงินฝาก  สุวรรณา  3288
MSI_D206 ประมาณการ GNS ณ ราคาปัจจุบัน     กานดา 3628
MSI_D207 ประมาณการ GDI ณ ราคาปัจจุบัน      กานดา 3628
MSI_D208 ประมาณการช่องว่างการออม-การลงทุน ณ ราคาปัจจุบัน      กานดา 3628
MSI_D501 ข้อมูลภาคธุรกิจประกันภัย เกษราภรณ์ 3695


อัตราภาษี บทวิเคราะห์ บทความ รายงานเศรษฐกิจ การเงินและการคลัง

รหัสข้อมูล ชื่อข้อมูล
ดาวน์โหลด
คำอธิบาย ติดต่อ โทร.
0-2273-9020 ต่อ
เศรษฐกิจมหภาค            
การคลังและภาษีอากร            
FIT_T102 รายงานความเสี่ยงทางการคลัง
  ธนากร 3546
FIT_T201 อัตราภาษีศุลกากร
  วราทิพย์ 3522 
FIT_T202 อัตราภาษีสรรพสามิต   ศุทธ์ธี 3506
FIT_T203  อัตราภาษีสรรพากร   มยูร/จารุพัสตร์ 3521
FIT_T204 อัตราเงินชดเชย   ปิยะ 3510
FIT_T210 รายงานการคืน VAT ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ   จารุพัสตร์ 3513
การเงิน การออมและการลงทุน            
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ            
  กรอบการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาเซียน(ASEAN Finance Minister's Meeting : AFMM) และการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการ         
  ผลการประชุม AFMM AFMGM   มณีขวัญ 3619
  พิธีสารอนุวัติข้อผูกพันการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการเงินภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน   พรรณวดี 3658
  สรุปผลการประชุม (Working Committee on Financial Services Liberalization under the ASEAN Framework Agreement on Services: WC-FSL)   พรรณวดี 3658
  ยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง   เดชชัย 3655
  AEC Blueprint 2015 และ AEC Blueprint 2025    เดชชัย 3655
  AEC และยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง   ปรียวิศว์ 3621
     Asian Infrastructure Investment Bank(AIIB)        
  Articles of Agreement
  รัตตัญญู 3619
     ข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารพัฒนาเอเชีย [Asian Development Bank (ADB)]        
  ADB - Thailand Fact Sheet
  กชวรรณ 3681
  ยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วนระดับประเทศ [Country Partnership Strategy (CPS)]
  กชวรรณ 3681
  การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชีย (Annual Meeting of the Board of Governors of ADB)
  กชวรรณ 3681
  กองทุนพัฒนาเอเชีย [Asian Development Fund (ADF)] และการเข้าร่วมเป็นผู้บริจาคของประเทศไทย
  กชวรรณ 3681
     WORLD BANK        
  WORLD BANK FACTSHEET   รอม 3607
INT_T107 คำกล่าวสุนทรพจน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการประชุมประจำปี สภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ รอม 3607
INT_T106 Development Committee's Communiqué รอม 3607
      APEC FINANCE        
  APEC FINANCE FACTSHEET
  อัจฉรา 3613
INT_T102 APEC FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT
  อัจฉรา 3613
INT_D102 การค้าระหว่างไทยกับประเทศในเอเซีย (บางประเทศ)
  สุชีรา 3616
INT_D103 การค้าระหว่างไทยกับสหรัฐ สหภาพยุโรป เปรู และชิลี
  สุชีรา 3616
  ตารางมูลค่าการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากรภายใต้กรอบ FTA ต่างๆ ของประเทศ
  สุชีรา 3616
  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง APEC
  อัจฉรา 3613
  ผลการประชุมระดับปลัดกระทรวงการคลัง APEC
  อัจฉรา 3613
     ASEM FINANCE        
  ASEM FINANCE FACTSHEET   อัจฉรา 3613
INT_T103 ASEM FINANCE MINISTERS' MEETING - JOINT MINISTERIAL STATEMENT   อัจฉรา 3613
กฎหมาย          
LAW_T101 กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ วรปราณี 3263
GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR