ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน

 

นายสุรศักดิ์ พิชิตผจงกิจ

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน 

 


หน้าที่ความรับผิดชอบ

( 1 )  เสนอแนะนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการเงินระดับฐานรากซึ่งรวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสถาบันการเงินและชุมชน และ/หรือ สถาบันการเงินสำหรับผู้มีรายได้น้อยและการกำกับดูแลความมั่นคงขององค์กรการเงินระดับฐานราก

( 2 )  ศึกษาและเสนอแนะนำแนวทางในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจทางการเงิน (Financial literacy) แก่ชุมชนและองค์กรการเงินระดับฐานราก

( 3 )  เสนอแนะนำนโยบายระบบความคุ้มครองทางสังคม  ซึ่งรวมถึงสวัสดิการของแรงงารภาคสังคมและชุมชน

( 4 )  เสนอแนะนำนโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน และดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน รวมทั้งติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน

( 5 )  เสนอแนะนำนโยบาย และมาตรการป้องปรามการเงินนอกระบบ และดำเนินการตรวจสอบติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับผู้มีพฤติการณ์สงสัยว่ากระทำความผิด

( 6 )  จัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์และจัดทำรายงานข้อมูลการเงินและการออมภาคประชาชน

( 7 )  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

   
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคม

   
ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบภาคประชาชน

 


 

ส่วนกลยุทธ์และพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
   
ผู้อำนวยการ (ผอ.ส่วน) ว่าง
   
นายปณิธาน สุขสำราญ เศรษฐกรชำนาญการ
นายสมิทธ์ ชุติมา เศรษฐกรปฏิบัติการ
   

 

 

 

 

 

 

 

  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 อารีย์สัมพันธ์ สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ โทร 02-273-9020

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน EcoSystem FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR