ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ > ฝ่ายบริหารงานและวิเทศสัมพันธ์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
ฝ่ายบริหารงานและวิเทศสัมพันธ์

 

ฝ่ายบริหารงานและวิเทศสัมพันธ์
ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
นางขวัญเรือน ทองเปี่ยม เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางสาวดนยวรรณ ทวีสุข บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาภรณ์ สุขชุ่ม บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางสาวสุพรรณี  มาตรโพธิ์ บรรณารักษ์
นางสาวพัชราวดี ลอขิตชัยวรรณ  
นางสาวภาวิณี กาฬบุตร  
นายพงษ์ศักดิ์ ผิวรักษา  
   

 

 

 

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR