ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
เมนูไซด์บาร์My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ >

เนื้อหาหลัก

Untitled Document
ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

 
1.JPG

นางสาวสิริกัลยา เรืองอำนาจ
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ

ศูนย์บริหารงานวิจัยและบรรณสารสนเทศ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) การกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ การวางแผนวิจัยเศรษฐกิจการคลัง การเงิน และมหภาค รวมทั้งส่วนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ สศค.
(2) การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนวิจัย และการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
(3) กำกับดูแลโครงการวิจัยและติดตามความคืบหน้า ความสำเร็จและความสมบูรณ์ของงานวิจัยของบุคลากร สศค. และนักวิจัยจากภายนอก
(4) การบริหารห้องสมุด การจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่ ดัชนีหนังสือ สิ่งพิมพ์ ภาพปก สารบัญของหนังสือ การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท และการเผยแพร่สื่อประสมเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ
(5) การคัดเลือกข่าวตามความเร่งด่วน ให้มีความสอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของ สศค. พร้อมทั้งนำเข้าระบบกฤตภาคข่าว โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(6) การบริการค้นข้อมูลออนไลน์ จัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวิจัยเศรษฐกิจมหภาค
(7) การจัดเก็บสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดในรูปสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่การจัดเก็บ
(8) การฝึกอบรมและการสาธิตแนะนำการใช้ฐานข้อมูลของศูนย์ฯ แก่ผู้ใช้บริการทั่วไป
(9) การจัดทำสำเนาสื่อประสม เช่น วีดีทัศน์ ซีดี วีซีดี ฯลฯ เพื่อให้การให้บริการแก่ผู้ขอใช้บริการ
(10) การให้บริการห้องโสตทัศนศึกษาและระบบโสตทัศนศึกษาแก่ผู้ขอใช้บริการ
(11) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย           

   
 เอกสารประกอบ
วันที่สร้าง: 4 พ.ย. 2553 13:56:47
วันที่แก้ไขล่าสุด: 13 พ.ย. 2560 11:25:33

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR