ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ > ที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ-กรุงโตเกียว > หน้าที่ความรับผิดชอบ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
หน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังในต่างประเทศ

             มีอำนาจหน้าที่
                 (ก)  เป็นผู้แทนประเทศไทยในการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ สมาคมพัฒนาการ
ระหว่างประเทศ บรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศอื่นที่เกี่ยวข้อง
                 (ข)  เป็นผู้แทนกระทรวงในคณะผู้แทนไทยในการเจรจาสัญญากู้เงิน สัญญาค้ำประกันและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกู้เงินของ
รัฐบาลและรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจที่ขอกู้เงินจากรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และสถาบันการเงินเอกชน
                 (ค)  เป็นผู้แทนประเทศไทย กระทรวง หรือส่วนราชการอื่น ในคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต่างๆ รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจการเงิน และการคลัง ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆในต่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
                 (ง)  เป็นผู้แทนกระทรวงหรือรัฐวิสาหกิจ ในการรับหมายศาลหรือเอกสารอื่นที่พึงมีในกรณีเกิดการฟ้องร้องเกี่ยวกับสัญญากู้เงิน
และสัญญาค้ำประกัน
                 (จ)  สนับสนุนและส่งเสริมให้ชาวต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทย
                 (ฉ)  เผยแพร่ข้อมูล สร้างความรู้ ความเข้าใจและความน่าเชื่อถือทางด้านเศรษฐกิจและการคลังของประเทศไทย รวมทั้งติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศ
                 (ช)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR