ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักนโยบายการออมและการลงทุน > วิสัยทัศน์ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
วิสัยทัศน์

 
วิสัยทัศน์ของหน่วยงาน


“เป็นหน่วยงานหลักที่เสนอแนะนโยบายด้านการออม การลงทุน และการพัฒนาตลาดทุน อย่างมีศักยภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้มีเสถียรภาพอย่างยั่งยืน”

 

ภารกิจหลัก

 

  • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับตลาดทุน รวมทั้งประสานแผนการพัฒนาตลาดทุนของรัฐบาลกับเอกชน และติดตามการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายการเงินและการคลัง นโยบายเศรษฐกิจทั่วไป และนโยบายอื่นของรัฐบาล
  • เสนอแนะนโยบายและมาตรการในการการระดมเงินออม การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการ และการจัดตั้งสถาบันการออม รวมทั้งเสนอรูปแบบและเครื่องมือการออมประเภทใหม่ ๆ
  • ศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการระดมทุนในตลาดทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งแนวทางการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
  • เสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับการลงทุนของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ และการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ รวมทั้งให้ความเห็นชอบในโครงการลงทุนของผู้ลงทุนจากต่างประเทศ ตามสัญญาการลงทุนที่ประเทศไทยทำกับประเทศอื่น
  • ปฏิบัติงานร่วม หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR