ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > รู้จักสำนักกฎหมาย > บุคลากร >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
บุคลากร

บุคลากร

ส่วนกฎหมาย

บุคลากร

เบอร์โทรศัพท์

ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

นายอรรถพล อรรถวรเดช

0-2273-9020 ต่อ 3237

ส่วนกฎหมายเศรษฐกิจการเงิน

นายปรนาคินทร์ กตัญญุตานนท์

0-2273-9020 ต่อ 3266

นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร

0-2273-9020 ต่อ 3268

นายธีวรา สุมาวงศ์

0-2273-9020 ต่อ 3264

ว่าที่ ร้อยตรี ไพศาล เอกคณิต

0-2273-9020 ต่อ 3267

นางสาวศศิวิมล ถาวรพงศ์สถิตย์

0-2618-3372

ส่วนกฎหมายการออมและ        การลงทุน และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

นางสาวเขมฤทัย ตันหยงมาศ

0-2273-9020 ต่อ 3265

นางสาวรินทร์ธิยา เธียรธิติกุล

0-2273-9020 ต่อ 3264

นายพุฒิพงศ์ นิลสุ่ม

0-2273-9020 ต่อ 3269

นายดนุพล เกษมพันธุ์

0-2273-9020 ต่อ 3267

นางสาวนภภัสสร สอนคม

0-2273-9020 ต่อ 3263

ส่วนกฎหมายการคลัง ภาษี        นิติกรรมสัญญา และงานคดี

นางสาววรปรานี สิทธิสรวง

0-2273-9020 ต่อ 3262

นางสาวปิยะนาถ เอื้ออริยะพานิชกุล

0-2273-9020 ต่อ 3226

นางสาวนภัสวรรณ โพธิภาค

0-2273-9020 ต่อ 3263

นางสาวพิมลพรรณ การขยัน

0-2273-9020 ต่อ 3267

ฝ่ายบริหารงานธุรการ

นางจิราวรรณ ลิ่มสกุล

0-2273-9020 ต่อ 3249

นางนพพร คล้ายพุก

0-2273-9020 ต่อ 3249

นางสาวสุดาวรรณ ชื่นกมลกิจ

0-2273-9020 ต่อ 3325

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR