ปุ่มเปลี่ยนการแสดงผล

เปลี่ยนขนาดตัวหนังสือ

ตัวหนังสือขนาดเล็กลง ตัวหนังสือขนาดปกติ ตัวหนังสือขนาดใหญ่ขึ้น

เปลี่ยนสีตัวอักษรและสีพื้นหลัง

ตัวหนังสือเหลืองพื้นดำ ตัวหนังสือและพื้นหลังปกติ ตัวหนังสือขาวพื้นดำ

เปลี่ยนภาษา

 English

เมนูหลักแบบแฟลช
My Blog
My Playlists


ลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
FPO Junior Camp
FIS Mail
เครือข่ายวายุภักษ์
E-Learning
sec
หน้าแรก > หน่วยงาน สศค. > สำนักกฏหมาย > รู้จักสำนักกฎหมาย > พันธกิจ >

เนื้อหาหลัก

 Untitled Document
พันธกิจ

พันธกิจของสำนักกฎหมาย

        1.พัฒนาและสนับสนุนงานด้านกฎหมายเศรษฐกิจ การเงิน การคลังโดยการยกร่างกฎหมาย ประกาศ ระเบียบต่าง ๆ รวมทั้ง เสนอแนะความเห็นทางกฎหมายต่อหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนงานคดีที่เกี่ยวข้องกับกระทรวง การคลัง และสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

        2.พัฒนาระบบข้อมูลทางกฎหมายเศรษฐกิจ การเงิน การคลังให้มีความถูกต้องและทันสมัย โดยการนำระบบอิเล็คทรอนิกส์มาใช้

        3.เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำนักงานเศรษฐกิจ การคลังเสนอและกฎหมายที่ออกตามนโยบายหรือมาตรการต่าง ๆ ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังแก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง

 

 

 

 

   

GFS FI&SFI FPO mail FPO Info สหกรณ์ออมทรัพย์ สศค. ศูนย์ปฏิบัติการใสสะอาด สลิปเงินเดือน FPO Twitter Facebook PMQA พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ มติ ครม. 1359 ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายการออมและการลงทุน ข้อมูลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ(SFIs) การให้ความรู้ทางการเงิน ประชุม 3 M DPIS ประกาศราคากลาง  ของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สมัครงาน ชมรมอดีตข้าราชการ สศค. การจัดทำความตกลง FATCA เว็บไซต์แนะนำ จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน แถลงผลงาน รอบ 6 เดือน การไปปฏิบัติงานต่างประเทศ deposit โปรแกรม IRR